Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem 365uptime ApS, CVR.nr. 38 71 45 03, og koncernforbundne selskaber (365uptime) og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende, og når Kunden er erhvervsdrivende. Samtlige anskaffelser er at anse som handelskøb. For visse kontrakttyper kan gælde supplerende betingelser. Disse betingelser skal have forrang i tilfælde af afvigelse fra 365uptimes salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem 365uptimes salgs- og leveringsbetingelser og Kundens almindelige betingelser er 365uptimes salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er aftalt. 365uptime er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab.

1. AFTALEGRUNDLAG

1.1. En afgiven ordre er først bindende for 365uptime, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for 365uptimes ordrebekræftelse gældende pris. Afviger ordrebekræftelsen fra Kundens ordre, skal Kunden inden 8 dage meddele 365uptime derom. I modsat fald gælder ordrebekræftelsen.

1.2. Tilbud afgivet af 365uptime er kun bindende for 365uptime, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos 365uptime inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse til Kunden.

1.3. Et tilbud eller en ordrebekræftelse vedrørende varer, som ikke findes på 365uptimes eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Kan varerne ikke fremskaffes, kan 365uptime tilbagekalde det afgivne tilbud og/eller annullere den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger Kunden til at rejse krav mod 365uptime af nogen art.

2. PRISER

2.1. Alle priser er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. omkostninger til fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling, moms og eventuelle andre offentlige afgifter. Fragtomkostninger afhænger af ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype. For leverancer på palle opkræves et særskilt miljøhåndteringsgebyr. Al kommunikation er krypteret ved kreditkortbetaling og i øvrigt certificeret af PBS.

2.2. For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra 365uptime til Kunden, beregnes de hos 365uptime til enhver tid gældende timesatser. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

2.3. Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Er der indgået aftale om beredskabsservice, må Kunden kun foretage ændring i produkterne efter aftale med 365uptime. I modsat fald beregner 365uptime serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster.

2.4. Ønsker Kunden papirfaktura, opkræves et faktureringsgebyr på kr. 35,00 pr. faktura.

2.5. 365uptime er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor 365uptimes kontrol. Forøges 365uptimes omkostninger som følge af Kundens forhold, kan 365uptime kræve godtgørelse herfor.

2.6. 365uptime tager forbehold for udsolgte varer og prisfejl.

3. BETALING

3.1. Forfaldsdato indtræder ved levering, medmindre andet er aftalt. Godkendes Kundens betalingsmiddel ikke, vil købet ikke blive gennemført, og ordren anses ikke for accepteret af 365uptime.

3.2. Betaler Kunden ikke rettidigt, tilskrives renter fra forfaldsdato med 1,8 % pr. påbegyndt måned. 365uptime er i øvrigt berettiget til at kræve et fast kompensationsbeløb for forsinket betaling, kr. 310,00, samt øvrige inddrivelsesomkostninger.

3.3. Betaler Kunden ikke rettidigt, og/eller modtager 365uptime ikke tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er 365uptime berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af 365uptime fastsat frist, er 365uptime berettiget til at hæve købet.

3.4. Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation, alternativt skal Kunden deponere købesummen. Kunden er ikke berettiget til at modregne. Har parterne indgået en rateaftale, og Kunden er helt eller delvist i mora med en rate, forfalder den fulde restgæld straks til indfrielse

3.5. I tilfælde af, at 365uptime vælger at hæve aftalen som følge af Kundens misligholdelse, er 365uptime berettiget til et vederlag svarende til 30 % af købesummen, medmindre større skade er lidt.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1. 365uptime forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret.

4.2. Ved tilbagetagelse skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som 365uptime måtte blive påført.

5. LEVERING

5.1. Levering sker Ex Works indenfor EU og FCA ved levering udenfor EU.

5.2. Varen sendes fra 365uptimes lager eller 365uptimes underleverandør lager til den af Kunden oplyste leveringsadresse.

5.3. Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos 365uptimes underleverandører. 365uptime er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering. Aftalt leveringstid anses for overholdt, når 365uptime forinden udløbet har afsendt leverancen, eller denne står til rådighed for Kunden. Har Kunden fremsat ønske om ændringer eller supplement til leverancen, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

5.4. Leverer 365uptime ikke rettidigt, jf. pkt. 5.1, foreligger forsinkelse. Ønsker Kunden at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal Kunden meddele 365uptime en ny, rimelig frist for levering. Er levering ikke sket inden udløbet af den rimelige frist, er Kunden berettiget til at hæve købet. Er en sådan rimelig frist ikke meddelt 365uptime inden 2 dage efter forsinkelsens indtræden, taber Kunden sin ret til at hæve, og 365uptime skal levere snarest muligt.

6. MANGLER OG REKLAMATION

6.1. Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal Kunden straks gøre manglen gældende. Ved ikke synlige mangler opstået under transport skal Kundens gøre manglen gældende inden 5 dage fra modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, bortfalder Kunden ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser m.v.

6.2. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra 365uptime eller 365uptimes underleverandører, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden 365uptimes samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

6.3. Ved begrundet og rettidig reklamation er 365uptime efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Foretager 365uptime rettidig omlevering eller afhjælpning, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. 365uptime er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.

6.4. Konstaterer 365uptime, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er 365uptime berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af 365uptime i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Kunden alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

6.5. Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

6.6. Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med 365uptimes salgsafdeling. Af returaftalen skal fremgå, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, der returneres. 365uptime forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Kundens regning og risiko.

7. ERSTATNING

7.1. 365uptime er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at 365uptimes leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. 365uptimes erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.

7.2. 365uptimes ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre kr. 250.000.

7.3. 365uptime er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. 365uptime er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, og hvori 365uptimes produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Kunden produkter indgår. 365uptime fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar mellemhandler. I den udstrækning 365uptime måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde 365uptime skadesløs i samme omfang, som 365uptimes ansvar er begrænset.

8. OPLYSNINGSPLIGT

8.1. Oplysninger fra 365uptime eller en af 365uptimes forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og 365uptime er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder Kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre Kunden har krævet dette, og dette er accepteret af 365uptime. 365uptime tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

8.2. Kræver produkter en særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil 365uptime forsyne Kunden med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. 365uptime kan foreskrive, at en sådan beskrivelse behandles fortroligt. 365uptime er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.

8.3. 365uptime kan tilbyde Kunden at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af 365uptime til enhver tid gældende timesatser. 365uptimes installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

9. BRUGSRET, GARANTI OG OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

9.1. Omfatter aftalen standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af 365uptime specifikt til Kunden, opnår Kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Kunden må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra 365uptime. Foretager eller lader Kunden foretage ændringer i softwaren, bærer Kunden selv det fulde ansvar for ændringerne.

9.2. Det leverede er alene undergivet 365uptimes underleverandørers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. 365uptime giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for det leverede.

9.3. 365uptime forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindelig aftalte, såfremt Kunden skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, om produktet er fra den ene eller anden producent. 365uptime er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

9.4. 365uptime er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab.

10. TVISTER

10.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af Kunden mod 365uptime er 365uptimes hjemting. Værneting for retssag anlagt af 365uptime mod Kunden er 365uptimes hjemting eller Kundens almindelige hjemting, efter 365uptimes valg.